Skip to content

Tvorba a volba inovační strategie není jednoduchou záležitostí

4 měsíci ago

694 words

Předmět inovační strategie –existence podniků na současném vysoce konkurenčním trhu je závislá především na tom, jaké výrobky a na jakých trzích bude firma prodávat. Právě na tuto podstatnou otázku se zaměřuje inovační strategie podniku. Snaží se orientovat na všechny aktivity podniku takovým způsobem, aby podnik dosahoval trvalých úspěchů, aby si vybudoval loajalitu zákazníků, aby permanentně inovoval své produkty, technologie a celkový systém řízení.
muž a inovace
Základní typy inovačních strategií:
·         Strategie, které se opírají o progresivnost technického řešení –výroba nových produktů probíhá na základě nových poznatků vědy a techniky, bohužel však v důsledku nedocenění marketingových aktivit. Tato strategie je považována za příliš nákladnou. Další nevýhodou je, že přináší pouze nepatrné úspěchy.
·         Vyvážená strategie –produkce nových výrobků vychází z poznatků vědy a techniky, je ovšem také podložená marketingovými aktivitami zaměřujícími se na zákazníka. Je tedy naprosto vyvážená, proto je považována za nejúspěšnější. Proto je také doporučována v podnikatelské praxi.
·         Strategie ověřených technických přístupů –v podniku chybí vlastní vývojová činnost a výzkum, proto se výrobku produkují pouze na základě osvědčených technických řešení.
·         Konzervativní strategie nízkého rozpočtu –podnik má sice vlastní výzkumné středisko, nicméně na výzkum a vývoj věnuje malé množství finančních prostředků. Zaměřuje se spíše na kopírování leadera v určitém odvětví či oboru. To je důvod, proč se výrobky málo liší od těch konkurenčních. Navíc jsou produkty distribuovány pouze na osvědčených trzích. Strategie je však považována za poměrně úspěšnou, neboť se k ní nevztahují výraznější rizika, přináší určité pozitivní výsledky a navyšuje zisk.
·         Strategie diverzifikovaných vysokých rozpočtů –vyznačuje se nekoordinovaným přístupem k vývoji nových produktů bez ohledu na aktuální potřeby trhu. Jedná se o méně úspěšnou strategii.
Fáze implementace inovační strategie:
·         vznik tvůrčího nápadu, invence a návrh samotné inovace,
·         posudek týkající se proveditelnosti inovace, zahrnující také předprojektový výzkum,
·         posouzení tržních příležitostí a následné zpracování podnikatelského záměru,
·         zhodnocení a následné rozhodnutí ohledně přijetí záměru,
·         vývoj nového produktu,
·         zhodnocení projektu produktu s pomocí testů výrobků a zkušebního prodeje,
·         komerční analýza zaměřená na předpoklad úspěchu,
·         zahájení samotné výroby a uvedení výrobků na trh.
obchodní muž
V současné době je navíc kladený vysoký důraz na ekologické chování firem. Kvůli rostoucí konkurenci a probíhající internacionalizaci trhů je potřeba, aby byl nový produkt nejlépe ekologický, jinak řečeno šetrný vůči životnímu prostředí. Musí být ale na trhu představený co nejrychleji, v pravém čase.

5/5 - (2 votes)