Skip to content

Asistent pedagoga – podřadný a důležitý

1 měsícem ago

453 words

Poslední roky je v našem školství trendem inkluze a integrace žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, do běžných škol. Učitelé se tak velice často setkávají se žáky s poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií apod.), poruchami chování, vadami řeči, ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou), lehkou mentální retardací nebo autismem. Vzhledem k tomu, že je vzdělávání těchto dětí značně náročné, mají podle zákona tito žáci nárok na bezplatná podpůrná opatření, která jim mají učení usnadnit a zpřístupnit. Mezi takováto opatření patří např.:
·         různé kompenzační pomůcky,
·         tlumočník znakového jazyka,
·         přepisovatel pro neslyšící žáky,
·         vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
·         využití asistenta pedagoga.
chlapec ve škole
Asistent pedagoga je jakousi pravou rukou učitele, dalším pedagogickým pracovníkem ve třídě a pomáhá učiteli se vzděláváním žáka, který mu byl přidělen a kterého není možné vzdělávat běžnými postupy a prostředky. Požadavky na odborné vzdělání asistentů pedagoga se od běžných pedagogů liší – není třeba vysoká škola, uchazečům stačí i maturitní vysvědčení či výuční list, podmínkou je ale absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga. Vedle odborných, by měl uchazeč splňovat, také jisté osobnostní předpoklady, jakými jsou např. ochota spolupracovat s pedagogem, spolehlivost, empatie, odpovědný a citlivý přístup, kladný vztah k dětem, umění komunikace a v některých případech také fyzická zdatnost. Výhodou je také pokud asistent osobně zná prostředí, ze kterého žák pochází, například pokud je příslušníkem stejné etnické minority jako žák.
společně do školy
Nároky na asistenty jsou téměř srovnatelné s nároky na učitele, pouze se nesrovnatelně liší výše platového ohodnocení a také vnímání prestiže této profese. Počet asistentů každý rok stoupá, profese nabývá na významu, je proto velice důležité více o ní informovat veřejnost i rodiče žáků a zvyšovat tak prestiž této prospěšné a důležité profese.